Politica de confidenţialitate

Stimate student,

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare "Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Este responsabil pentru operarea paginii web www.studcard.ro și are calitatea de operator CONSORŢIUL STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Observator nr 1-3. Jud. Cluj având cod fiscal nr.17971520, cont bancar RO77 BTRLRONCRT 0232923401 deschis la Banca Transilvania Cluj, reprezentată legal prin Șerbănescu Iancu în calitate de Președinte Executiv - numită în continuare C.S.R.

Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani.

În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs. reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date,  precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs. de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

Definiții

”date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

” persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.


Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.

C.S.R. în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul. Temeiul. Durata Prelucrării Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web și pentru a vă elibera StudCard-ul solicitat și pus la dispoziție precum și pentru a vă putea ține la curent cu ofertele de care beneficiați în calitate de deținător StudCard (marketing direct) - în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs. În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.: Nume și prenume Număr de telefon Adresă de e-mail Date legate de studii și pregătirea profesională: Universitatea și Facultatea la care sunteți înscris, anul de studiu, forma de școlarizare (buget, taxă) Imaginea foto IP Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat. Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.

COMPLETAREA FORMULARULUI PRIVIND ELIBERAREA StudCard-ului

Pentru a putea beneficiar de facilitățile pachetului StudCard, facilități puse la dispoziție de diverse entități și instituții din Cluj Napoca cu care C.S.R. are încheiate contracte de servicii sau parteneriate, aveți posibilitatea de a completa formularul de eliberare a cadrului StudCard, accesibil în mod exclusiv online pe pagina noastră web www.studcard.ro.

Prin completarea formularului, vă solicităm și colectăm de la dvs. următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, date legate de studii și pregătirea profesională: Universitatea și Facultatea la care sunteți înscris, anul de studiu, forma de școlarizare (buget, taxă), imaginea foto și adresa IP.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scop contractual, respectiv în vedere eliberării StudCard-ului . În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă informăm că C.S.R. nu va putea elibera cardul.

Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația contractuală dintre părți astfel cum este ea prevăzută în Termenii și Condițiile afișate pe site-ul ww.studcard.ro. În temeiul raportului contractual, datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe perioada de valabilitate a cardului și pe o perioadă ulterioară de 3 ani de la data expirării cardului, acesta reprezentând termenul de prescripție.

Datele dvs. prelucrate la momentul completării formularului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, nu vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate departamentului de vânzări, de marketing și altor departamente din cadrul C.S.R. cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal, necesare în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele.

MEMBRU ÎN CADRU C.S.R.

Beneficiile pachetului StudCard sunt oferite exclusiv membrilor C.S.R. Pentru a dobândi calitatea de membru al C.S.R. colectăm de la dvs. numele și prenumele. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopul obținerii calității de membru în cadrul Consorțiului Studenților din România și întocmirii Registrului în condițiile stabilite în Statut potrivit Cap IV și în vederea emiterii dovezii de plată a taxei de membru. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă informăm că C.S.R. nu va putea să vă ofere facilitățile de care beneficiați în calitate de posesor al StudCard. Temeiul prelucrării îl reprezintă interesul legitim al C.S.R. și obligația legală conform OG nr.26/200 și Codul fiscal. În temeiul obligației legale, datele dvs. cu caracter personal prevăzute în documentele fiscale vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani. Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate departamentului contabil precum și angajaților cu atribuții de prelucrare a datelor din cadrul C.S.R. sau colaboratorilor noștri. Datele nu vor fi divulgate altor instituții de drept public sau privat și nu vor putea face obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

SMS – MARKETING DIRECT

Pentru a putea să vă bucurați de toate facilitățile pachetului StudCard dorim să vă ținem la curent cu toate ofertele și beneficiile pe care partenerii noștri vi le pun la dispoziție.

Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. nr. de telefon. Aceste date for fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu ofertele de care beneficiați. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dvs., durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, printr-un email trimis la adresa de mail office@studcard.ro sau printr-un sms trimis la nr. de telefon ................... Retragerea consimțământului va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.

Datele dvs. nu vor fi transferate către niciun alt operator sau împuternicit și nu vor fi transmise către nicio țară terță și sau organizație internațională

COOKIE-URI

Putem, de asemenea să prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului www.studcard.ro. Site-ul www.studcard.ro foloseşte cookie-uri de sesiune (necesare), acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Cookie-ul reprezintă un fisier de tip ".txt", oferite browser-ului dvs. de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul dvs. Majoritatea browserelor sunt setate să accepte aceste cookie-uri. Dacă nu doriți acest lucru, puteți reseta browser-ul dvs., să fiți anunțați de fiecare dată când primiți câte un cookie sau să refuze acceptarea acestor cookie-uri

Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului.

Datele colectate sunt o serie de informaţii anonime care ne ajuta să întelegem mai bine cum este folosit site-ul şi cum putem să ne îmbunătaţim serviciile. Aceste date includ, dar nu se rezumă la, Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informatii sunt utilizate pentru a imbunatati acest site web si, datorită acestei imbunatățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor nostri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site,.

Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a vă identifica pe dvs.

În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să împiedicați stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dvs. Dacă nu doriţi informaţii colectate prin utilizarea de Cookies, există în multe browsere un procedeu simplu care vă permite să respingeţi sau să acceptaţi caracteristicile/funcţiile Cookies. Dar vă rugăm să reţineţi că Cookies ar putea fi necesare pentru a vă putea furniza anumite facilităţi ale serviciilor noastre online.

C.S.R. nu are acces și nu poate controla Coockies setate de alte site-uri. Aveți obligația de a accesa și de a citi Politicile aplicabile prevăzute pe aceste site-uri. Cookies setare de Google Analytics sunt folosite în scop statistic iar cele setate de Facebook sunt folosite în scop statistic și de marketing dacă v-ați dat consimțământul pentru asta.

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor nostri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL.

Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

-dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

-dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate

-dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.

-dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată

-dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse.

- dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

T

oate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o simplă cerere adresată C.S.R., în calitate de operator, la sediul nostu sau la adresa de email office@studcard.ro

În situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Dispoziții finale

Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale C.S.R. și Termenii și Condițiile pe care le poți accesa de pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi afișată pe site-ul nostru pentru a putea fi consultată.

Prezenta Politică este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

Ne puteți contacta în orice moment prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:

- la sediul nostru: Cluj-Napoca, Str. Observator nr 1-3. Jud. Cluj, persoană de contact Iancu Șerbănescu

- prin e-mail la adresa: office@studcard.ro

.